Aneby kommun

SäkerBy –I Aneby kommun har byarna Askeryd, Bälaryd, Hullaryd, Haurida, Frinnaryd, Sunhult, Vireda  och Grankärr genomfört delprojekt i SäkerBy.

Temaresor Landsbygdsriksdagen – Hela Sverige ska leva – Länsbygderådet Jönköpings län Under Landsbygdsriksdagen 2020 kommer ett antal temaresor att arrangeras med olika besöksmål. En resa kommer att ske i Aneby kommun där några företagare med olika inriktningar kommer att få besök liksom en nybyggd inomhushall och Åsens Kulturreservat.

Inomhushall Furulids IP – Aneby SK   Inköp av inventarier, målställningar, skyddsnät mm till den nyuppförda inomhushallen för idrott.

Regionala rätter i kulturhistorisk miljö – Stiftelsen kulturreservatet Åsens by   Man vill i projektform och tillsammans med lokala och regionala samarbetspartners ta fram ett måltidskoncept som tar tillvara kunskap om råvaror och förädling ur ett historiskt perspektiv och knyter an till den kulturhistoriska miljön Åsens By. Man vill lyfta fram de småländska smakerna och råvarorna och ytterligare förstärka varumärket Småland. Man vill positionera Kulturreservatet Åsens By på den turistiska marknaden utifrån matupplevelser mm.

Stationssamhället Aneby – Studieförbundet Vuxenskolan  En teater som syftar till att bevara och föra vidare Anebys lokala och unika historia. I teaterensemblen ingår ungdomar i åldern 10-15 år och dessa är engagerade i att planera, utveckla idéer, öva in teaterpjäsen och repetera för att själva förmedla sin bygds historia till andra. Tanken är också att förmedla att i Aneby, när samhället kräver, så ställer vi upp och hjälper varandra.

Boken om kulturreservatet Åsens by – Föreningen Åsens Vänner vill bidra till målet att sprida kunskap om kulturreservatet då det är angeläget att informera om hur livet tedde sig i det gamla bondesamhället. Reservatet har ett pedagogiskt uppdrag att visa hur man levde, bodde och arbetade på landsbygden för drygt 100 år sedan men det finns ingen bok eller skrift som beskriver Åsens bys utveckling genom seklerna. Man vill därför sammanställa Åsens historia om gårdarna, odlingslandskapets utveckling, lantrasdjuren, människorna som bott på Åsen, trädgårdarna samt flora och fauna m.m.

Kultursafari – Fören. Stierngranats Muséer Man vill hitta nya vägar, modeller och metoder för att väcka intresse och skapa engagemang kring det rika kulturarv som förvaltas av de olika föreningar som ingår i Hembygdsrådet i Aneby. I projektet kommer modellen ”Kultursafari” att prövas.

Vattenförsörjning för boll och snö – SOK Aneby SOK Aneby och Aneby SK är de två största idrottsföreningarna i Aneby kommun. Båda har samma behov: Vatten. För Aneby SKs del handlar det om bevattning av fotbollsplaner och för SOK Anebys del om konstsnö. Föreningarna tänker därför borra en gemensam brunn för dessa ändamål.

Enkät till Viredabygdens befolkning – Vireda Sockenförening
Syftet med projektet var att bidra med hållbar livskvalitet för bygdens invånare där fokus i huvudsak låg på att få invånarna att må bättre. Man genomförde en enkät som besvarades av 70 personer som är villiga att hjälpa till vid olika tillfällen. Detta är ett stort lyft för föreningen och bygden. Man ökade också antalet betalande medlemmar med ett 40-tal.

Stalpet året runt, en förstudie – Stalpets Sockenbodsförening
Förstudien handlade om att ta fram ett beslutsunderlag för eventuell om- och tillbyggnad och att utveckla anläggningen för året-runt-verksamhet. Man ville också utöka verksamheten så att minst en person skulle kunna ha sin försörjning på Stalpet. Idag är det endast en bisyssla. Resultatet blev att man fick bygglov, man fick en bättre sammanhållning i föreningen och man är nu medveten om vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Aneby lever och Barnens dag
– Projektgruppen Alla får plats
Projektets mål var att minska avståndet mellan människorna i Aneby. Man ordnade en föreningskväll, Aneby lever, för att lyfta fram föreningslivet för alla åldrar och etniska tillhörigheter. Barnens dag vände sig till alla barn i Aneby under parollen ”Alla skrattar och gråter på samma språk”. Man fick en stor aktivitet i föreningar och deltagare och resultatet blev även en stärkt samhörighetskänsla mellan Anebyborna.

Lokalprojekt Sunhults byalag – Fören. Sunhults Byalag
Målet med projektet var att skapa en mötesplats för byborna genom köp och flytt av stuga. Planändring, bygglov och diverse installationer samt inredning erfordrades för ändamålet. Lokalen kommer att stå färdig under våren 2018. Intresset för lokalen har varit stort och redan har förfrågningar om uthyrning inkommit.

Folkets park – Fören. Aneby Folkets Park
I projektet har det byggts en ny dansbana i Folkets park i Aneby. Man har byggt nytt golv, nya väggar och nytt tak. Det har varit viktigt att såväl funktionshindrade som barn ska kunna komma till parken och umgås.