Landsbygdsutvecklingsprojekt
Enligt beskrivningen av det erbjudna stödet för Landsbygdsutvecklingsprojekt kan föreningar och organisationer söka stöd för projekt som innehåller de målsättningar som beskrivits i vår strategi för Sommenbygd-Vätterstrand.  Även företag kan under vissa förutsättningar söka stöd. Det är fortfarande Leadermetoden som gäller med bl.a. underifrånperspektiv och trepartnerskap.

Kontaktpersoner i de olika kommunerna är f.n.
Johanna Larsson, Jönköping
Fredrik Svaton, Boxholm
Jimmy Karlsson, Tranås
Lisa  Boyero-Lindström, Ydre
Ola Gustafsson, Aneby
Peter Kenell, Elisabet Pantzar, Ödeshög

Landsbygdsutvecklingsprojekt där företag står som projektägare
Enligt Leadermetoden ska man arbeta i trepartnerskap, d.v.s. ett samarbete mellan offentlig, näring och ideell aktör.
Ett företag kan inte söka stöd enbart för verksamhet i det egna företaget. Flera måste vara involverade. Projektstödet ska komma så många som möjligt av befolkningen till del.
Projektstödet får inte ersätta kostnader i ordinarie verksamhet utan ska vara innovativt och väl förankrat som ett separat projekt med ett startdatum och ett slutdatum och ha egen budget och finansiering.
Projektstödet ska inte vara en med/delfinansiering utan fristående från företagets övriga verksamhet och kostnader samt redovisas separat.
Projektägaren ska medfinansiera projektet med lika stor andel som projektstödet, antingen i form av arbete eller kontanta insatser.

Ansökan
En ansökningsblankett/formulär finns under fliken Blanketter ovan.
Det är viktigt att man preciserar kostnaderna man söker stöd för. Checklista.

Motfinansiering
Sökarna ska motfinansiera projektstödet med lika mycket. Detta kan bestå av eget ideellt arbete. Varje ideell timma värderas till 200 kr. Blankett finns för redovisning av nedlagd tid i projektet, som ska lämnas i samband med projektredovisningen. Motfinansieringen kan även bestå av kontanta insatser.

Beslut
Ansökningar lämnas in kontinuerligt och styrelsen/LAG beslutar varje månad. En fadder utses till varje projekt. Därefter skrivs godkännande och avtal mellan föreningen och projektägaren. Allmänna villkor.

Förskott
Vid projektets uppstart kan del av det beviljade stödet betalas ut i förskott.

Redovisning
Under projektets gång checkar faddern av arbetet i projektet och kan sedan lämna klartecken för resterande utbetalning. Max 90 % av totala projektstödet.
Projektägaren lämnar därefter in en ekonomisk redovisning av kostnaderna i projektet (blankett finns ovan) tillsammans med kvitton/betalningsbevis/fakturor samt redovisning av den ideella tiden i projektet.

Slutrapport
Projektägaren lämnar in en skriftlig slutrapport över projektet.

Handläggningen av projektstöd följer den tidigare Leadermallen men i förenklad form.