Ödeshögs kommun

Ödeshögs Industrihistoria – Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv                                                                                                                                                               Man vill i en bok sammanställa och ge en fördjupad och breddad bild av hur Ödeshög förvandlades från en liten landsort i sydvästra Östergötland till den moderna industriort den är idag. Boken ska handla om de företag och människor som vuxit upp och gett sin prägel åt Ödeshög och hur industrialismen växte fram i världen och i Ödeshög under samma tid.

Samverkan-utveckling Omberg-Tåkern – Nätverket Turistvägen Omberg/Tåkern
Nätverket tillsammans med nya entreprenörer vill skapa fler produkter inom sina verksamheter som kan länkas samman och skapa bokningsbara turistpaket som erbjuder upplevelser i Ödeshögs kommun.

Konstrundan effektundersökning – Ödeshögs Näringsliv ek. fören.
Projektet syftade till att undersöka vilka effekter Konstrundan ger för övrigt näringsliv i Ödeshögs kommun. Undersökningen genomfördes av Unitalent från Linköpings universitet och den visar att samarbetet mellan konstrundan och andra berörda näringsidkare borde intensifieras och att marknadsföringen av rundan borde ske betydligt mer på sociala medier, där folk söker och hittar vad som finns att göra och uppleva.

Ödeshögsfestivalen – Ödeshögs Näringsliv ek. Fören.
Inom ramen för projektet ville man ge föreningar, speciellt idrottsföreningar, möjlighet att visa upp sin verksamhet bl.a. för att värva nya medlemmar och göra festivalen mer familjär. Festivalen arrangerades för femte året i samband med Vätternrundan. I år visade man också upp alla idrottsföreningars aktiviteter. Det var även musikunderhållning och många cyklister stannade vid depåstoppet och tog del av festivalen.

Besöksnäringen i Ödeshög, en förstudie – Ödeshögs Näringsliv ek. fören.
Förstudiens syfte var att kartlägga Ödeshögs turism och göra en bedömning av utvecklingsmöjligheterna. Det var viktigt att lyssna på turisternas röster, samt att identifiera behovet av åtgärder för att underlätta för turismen. Resultatet av förstudien blev en rapport ”Vad turister tror, vet och kan om Ödeshög och varför de så gärna kommer hit”.

Boets skola – Boets Byalag
Boets skola är stängd. I projektet har gjorts en undersökning av möjligheten för en framtida skola i Boet, med profil natur och kultur. Det ingick också att undersöka hur elevunderlag skulle kunna se ut och även hur engagemang av lärare skulle kunna göras.

Bioblitz Urnatur – Urnatur HB
I projektet har genomförts en räkning på hur många arter växter och djur det finns på en gård i Östergötland. En bioblitz är en artinventering där artexperter från olika områden bjuds in att under 24 timmar vara ute i skog och mark och lista upp allt de hittar och rapportera in det till artdatabanken. Man ville locka gäster med biologisk mångfald, ekoturism och naturturism. Det är viktigt att visa att naturvård inte står i motsatsförhållande till företagande.