Landsbygdsutveckling

Enligt beskrivningen av det erbjudna stödet för Landsbygdsutvecklingsprojekt kan föreningar och organisationer söka stöd för projekt som innehåller de målsättningar som beskrivits i vår strategi för Sommenbygd-Vätterstrand.  Även företag kan under vissa förutsättningar söka stöd. 

landskap

Landsbygdsutvecklingsprojekt där företag står som projektägare

Enligt Leadermetoden ska man arbeta i trepartnerskap, d.v.s. ett samarbete mellan offentlig, näring och ideell aktör.
Ett företag kan inte söka stöd enbart för verksamhet i det egna företaget. Flera måste vara involverade. Projektstödet ska komma så många som möjligt av befolkningen till del.
Projektstödet får inte ersätta kostnader i ordinarie verksamhet utan ska vara innovativt och väl förankrat som ett separat projekt med ett startdatum och ett slutdatum och ha egen budget och finansiering.
Projektstödet ska inte vara en med/delfinansiering utan fristående från företagets övriga verksamhet och kostnader samt redovisas separat.
Projektägaren ska medfinansiera projektet med lika stor andel som projektstödet, antingen i form av arbete eller kontanta insatser.

Beslut
Ansökningar lämnas in kontinuerligt och styrelsen/LAG beslutar varje månad. En fadder utses till varje projekt. Därefter skrivs godkännande och avtal mellan föreningen och projektägaren. 

Vid projektets uppstart kan del av det beviljade stödet betalas ut i förskott.

Redovisning
Under projektets gång checkar faddern av arbetet i projektet och kan sedan lämna klartecken för resterande utbetalning. Max 90 % av totala projektstödet.
Projektägaren lämnar därefter in en ekonomisk redovisning av kostnaderna i projektet (blankett finns ovan) tillsammans med kvitton/betalningsbevis/fakturor samt redovisning av den ideella tiden i projektet.

Slutrapport
Projektägaren lämnar in en skriftlig slutrapport över projektet.